TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
38/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý nhà nước Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 12/06/2022
33/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Quản lý nhà nước SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2019/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 09/06/2022
26/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ngoại giao VỀ VIÊN CHỨC LÃNH SỰ DANH DỰ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 14/04/2022
18/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ngoại giao Lễ tân ngoại giao 18/02/2022
03/2021/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Ngoại giao HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 28/10/2021
02/2021/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Ngoại giao   06/08/2021
01/2021/TT-BNG Bộ Ngoại giao Thông tư Quản lý nhà nước Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành 09/07/2021