TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
31/KH-SNgV Sở ngoại vụ Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2023 29/12/2023
38/TB-SNgV Sở ngoại vụ Thông báo Quản lý nhà nước Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang 30/10/2023
07/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/07/2023
53/BC-SNgV Sở ngoại vụ Báo cáo Kết quả công tác Kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quí II/2023 16/06/2023
52/BC-SNgV Sở ngoại vụ Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; Công tác thông tin, tuyên về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 16/06/2023
1474/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/06/2023
1474/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/06/2023