Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Văn phòng

Xem với cỡ chữAA

Thông tin Chánh văn phòng

(09:41 | 14/05/2018)

* Địa chỉ Email: hvlac@kiengiang.gov.vn

* Điện thoại liên hệ: 0773 921 343

Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tổ chức, bộ máy, cán bộ và hoạt động của Văn phòng. Cụ thể:

- Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng và chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách khối kinh tế kinh tế tổng hợp: Phòng Kinh tế tổng hợp.

- Bảo đảm sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong Văn phòng. 

- Chuẩn bị nội dung họp báo Thường trực UBND tỉnh định kỳ.

- Chủ trì họp báo giữa lãnh đạo Văn phòng và trưởng các bộ phận trực thuộc.

- Quản lý công tác tổ chức cán bộ, làm chủ tài khoản của Văn phòng.

- Xử lý văn bản đi và đến Văn phòng, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Truyền đạt, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp chính quyền việc thực hiện các chủ trương, quyết định, chỉ thị, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Căn cứ vào những công tác trọng tâm từng thời gian, nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của Văn phòng.

- Được thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh ký các văn bản hành chính theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.