Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ quan lãnh sự ngoài nước

Xem với cỡ chữAA

Các cơ quan khác thực hiện chức năng lãnh sự

(14:13 | 03/05/2018)

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Địa chỉ: 3F N. 65 Sung Chiang Rad, Taipei, Taiwan

Điện thoại: 251 66 626

Fax: 250 41 761

Lãnh Sự: 251 66 648

Fax: 251 66 625

Email: vectaipei@mfa.gv.vn