Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Công tác vận động viện trợ

Xem với cỡ chữAA

Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

(15:34 | 16/11/2017)

Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30//3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.