Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Tin tức nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

(09:56 | 19/05/2020)

Ngày 14-5, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành Công văn số 325/STTTT-TTBCBC về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU.

            Mục đích công tác tuyên truyền:

            Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Người; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

            Góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Công tác tuyên truyền cần đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong Đảng bộ và trong xã hội; gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện, chính trị quan trọng của đất nước; đặc biệt chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, 111ô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập vả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước.

            Nội dung tuyên truyền:

         Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

            Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật; tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

            Chú trọng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiến nghị, đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.

            Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam; phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ở các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền các hoạt động lớn, trọng tâm, các hoạt động diễn ra tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Hướng dẫn số 66-HD.BTGTU.pdf