Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữAA

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

(09:51 | 03/09/2019)

Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang và Thông báo số 14/TB-SNgV ngày 16/8/2019 của Sở Ngoại vụ về việc sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ.

1- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc: Văn Công Đấu

+ Điện thoại cơ quan: 02973.922581

+ Điện thoại DĐ: 0919697888

+ Email: vcdau.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Huỳnh Thanh Hải

+ Điện thoại cơ quan: 02973.922580

+ Điện thoại DĐ: 0914257939

+ Email: hthai.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Thông

+ Điện thoại cơ quan: 02973.637639

+ Điện thoại DĐ: 0908050636

+ Email: nvthong.sngv@kiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Quốc

+ Điện thoại cơ quan: 02973.818118

+ Điện thoại DĐ: 0888579888

+ Email: ntquoc.sngv@kiengiang.gov.vn

2- Các phòng thuộc Sở

- Văn phòng: 02973.922584 – 02973.922582

- Thanh tra Sở: 02973.860409

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài: 02973.863024

- Phòng Quản lý biên giới và Hợp tác quốc tế: 02973.929584 - 02973.922583./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2531_QD-UBND SNgV.pdf; m 14 tb vp.signed.pdf