Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Chức năng - Nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KIÊN GIANG

(07:41 | 09/01/2019)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 12/11/2018