TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2023/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC 12/04/2023
58/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 31/08/2022
15-CT/TW Ban Chấp hành Trung ương Chỉ thị Công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 10/08/2022
38/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quản lý nhà nước Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 12/06/2022
33/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Quản lý nhà nước SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2019/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 09/06/2022
26/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Ngoại giao VỀ VIÊN CHỨC LÃNH SỰ DANH DỰ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 14/04/2022
18/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về Nghi lễ đối ngoại 18/02/2022